תקנון ותנאי שימוש

כללי 
 1. אתר האינטרנט צור מרקט (להלן: "האתר"), מופעל על ידי בעלת האתר צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ מספר ח.פ 516141421 (להלן:"צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ" או "החברה") ועובדיה מרחוב תל גיבורים 5, תל אביב. 
1.2. מייל החברה: Support@zurmarket.co.il.
1.3. האתר מספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט.
1.4. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתקנון ולתנאי השימוש המפורטים להלן. על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב, שכן הם חלים על כלל משתמשי ומבצעי פעולה באתר (להלן" "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר, ומהווים הסכם בין המשתמש לבין החברה.
1.5. כל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו, וכל האמור בלשון זכר יקרא גם כאילו אמור בלשון נקבה. התקנון מנוסח כך מטעמי נוחיות בלבד.
1.6. מובהר צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.
1.7. בנוסף, מובהר כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, זמינותו והשירותים המוצעים בו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמשי האתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
1.8. מובהר, כי ייתכן שוני בשימוש באתר בין מחשב נייח ו/או נייד, לבין שימוש מטלפון נייד. 
1.9. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה, הבין אותו והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטענה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה על פי תקנון זה. 
1.10. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר החברה, יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת או רשת האינטרנט. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית ומערכות הרישום לאתר החברה ו/או לקליטה משובשת של נתונים ו/או לכל שיבוש ו/או תקלה אחרת, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים הניתנים על ידה, ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתמש.
1.11. החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.
1.12. החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר החברה אשר מובילים לאתרים אחרים.
1.13. בכל מקרה בו משתמש האתר ימצא שגיאה/ ליקוי או כל טעות אחרת, יפנה ראשית לחברה וזו תפעל על מנת לתקנה, אם תמצא לנכון, וזאת בטרם ינקוט בצעדים משפטיים כלשהם.
1.14. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
קניין רוחני
2. האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו הנו רכושה הבלעדי של צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ ו/או של צדדים שלישיים וישארו בבעלותם המלאה בכל עת. אינך רשאי להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ מראש ובכתב. הסכם זה מעניק למשתמשי האתר אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו ונאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.
2.1. ידוע למשתמש כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת ו/או שתפותח ו/או תוכן על-ידי או בעבור צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ במסגרת ו/או בקשר עם האתר ושירותי צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ, תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ ו/או מי מטעמה.
2.2. האתר, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לצור זיגדון אספקה טכנית בע"מ ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.
2.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ. על המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר ללא רשות מפורשת של צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ בכתב ומראש.
הגבלת אחריות
3. האחריות לטיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצרים, מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. 
3.1. כל המידע המופיע באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה הבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות לאפקטיביות המוצר. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. 
3.2. יובהר כי כל שימוש בחומרי הדברה / דישון למיניהם הינם לשימוש מקצועי בלבד. כל שימוש שאינו מקצועי- הינו באחריות הלקוח בלבד ולא תהא לו כל תלונה כנגד צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ. 
3.3. התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: "התוכן") ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם (AS IS). מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. המשתמשים מתחייבים כי לא תהיינה להם כל דרישות, טענות או תביעות כלפי צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ בקשר לטיב התוכן, וברור להם שאחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.
3.4. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן. השימוש הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתוכן.
3.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, או מפעיל סלולארי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.
3.6. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ על פי כל דין.
3.7. המשתמש יפצה את צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר. חל איסור להזין לאתר תכנים או מידע אשר עלולים להצטייר כתכנים האסורים לפרסום מאחר והנם, בין היתר, בגדר איום, העלבה, פגיעה, השמצה, הוצאת דיבה, הטרדה מינית, גזענות, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות ובאמונות הציבור; תכנים ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר; תכנים העלולים להפר זכות קניינית כלשהי של אחר, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות ופטנט; תכנים ומידע העלולים לחבל במערכות מחשב; תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ ; תכנים ומידע אשר עלולים לעודד ולסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי החוק או שעלול לגרור אחריו אחריות משפטית.
3.8. כל משתמש באתר ושירותיו הנו האחראי הבלעדי לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שישלב במאגר לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו מאלו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר למטרות דיוור שרשרת, דיור פרסומי או כל שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים, גס, טורדני וכדומה. בנוסף, מתחייב משתמש האתר שלא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות אלא לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב על ידי צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ.
הפסקת שימוש
4. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ תהא רשאית לסרב להעניק ולחסום למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש בשירות או באתר לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וכדומה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה. כל זאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאֵי הסכם זה ו/או ינהג בצורה בלתי הולמת. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ, לפי שיקול דעתה, רשאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
תנאי שימוש בחנות האתר
 5. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ רשאית למנוע מכל משתמש את האפשרות לרכוש מוצרים בחנות האתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה ו/או נימוק על כך מראש.
5.1. משתמש אשר אינו לקוח החברה, אינו רשאי לבוא בטענה ו/או תביעה כלפי החברה.
5.2. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי שימוש אלה.
5.3. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך הרכישה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בכל התנהגות בלתי הולמת ו/או אלימה מצד הלקוח.
5.4. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלה יחייבו את צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ כלפי הרוכשים בחנות האתר. במקרה כזה, לא תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה. 
5.5. לקוח שקיבל פרסומים מאת החברה ואינו מעוניין להמשיך בקבלתם, תחול עליו האחריות להסיר עצמו מרשימת התפוצה. במידה והלקוח לא עשה כן, לא תהא לו טענה/ תביעה כנגד החברה בעניין המשך קבלת הפרסומים. ההסרה תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור 'הסרה מרשימת תפוצה' בגוף הפרסום. 
5.6. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
המוצרים המוצעים למכירה
באתר מוצג מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: "המוצרים") מאת מיטב היצרנים והמשווקים.
6.1. בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ עושה מאמצים רבים לספק תאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואף הפניות לאתרי יצרנים ואתרים המציעים מידע שימושי נוסף. עם זאת, במידה וישנו קישור ("לינק") באתר החברה, המפנה לאתרים אחרים, לא תישא צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע באמצעות הקישור באתר צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ.
6.2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.
6.3. בכל מוצר/ מכשיר הנמכר בחברת צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ, שמיוצר בישראל או מיובא מחו"ל, ואין על גביו הוראות שימוש בעברית, האחריות תחול על היצרן ו/או היבואן בלבד וכל טענה/ תלונה תהא מול היצרן/ היבואן. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ אינה אחראית לנראות האריזה ולתרגום או לאי התרגום המופיע על גבי האריזה. 
ביצוע הזמנה
7. הלקוח מצהיר ומסכים כי מסירת פרטיו האישיים בעמוד ההזמנה נעשית בהסכמתו ולפי רצונו והזנת הפרטים כאמור מעידה על הסכמתו. פרטים אלו יישמרו במערכת האתר (למעט פרטי כרטיס האשראי). מובהר כי הלקוח אינו חייב למסור את המידע, אולם לקוח שלא ימסור פרטים אלו במלואם, לא יוכל לבצע הזמנה באתר החברה.
7.1. לאחר ביצוע הזמנה, תישלח ללקוח הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
7.2. רק לאחר שהחברה ו/או מי מטעמה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחל תהליך אספקת המוצרים שהוזמנו. כל זאת, בתנאי שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת באופן מלא וללא שיבוש, ובלבד שהמוצר נמצא במלאי.
7.3. במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה, תישלח ללקוח הודעה על כך, וההזמנה תיחשב כבטלה. החברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הביטול האמור. 
7.4. במקרה בו המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בהזמנה ו/או באמצעות מספר הטלפון שהוזן.
7.5. ככל והמוצר הנבחר אינו זמין במלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוח יקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ויהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. לעומת זאת, אם הלקוח סירב להצעה החלופית – תימחק ההזמנה/ הפריט הספציפי ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי בגין מוצר זה, ו/או שיבוצע זיכוי חלקי ו/או מלא בהתאמה, לאמצעי התשלום. 
שיבושים בהזמנה
 8. על מנת לספק לך את המוצרים שהזמנת, נדרשת הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב רכישתם. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי החברה ו/או האתר. ככל שתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או ככל שיחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
8.1. ככל שבעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
8.2. הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין אחר. על כן, החברה רשאית להגביל ו/או לבטל הזמנות על פי שיקול דעתה, במידה ויימצא כי בוצעה הזמנה מכרטיס אשראי שנחזה להיות גנוב ו/או שלא יינתן אישור לעסקה מחברת האשראי, ו/או לא אומתו נתונים מול חברת האשראי. החברה תהא רשאית לבצע ביטול עסקה באופן מיידי וללא צורך בהודעה מראש למבצע העסקה וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין.
אמצעי התשלום
 9. ביצוע רכישה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי או חשבון PAYPAL.
9.1. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף או חשבון PAYPAL, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין. יש להזין מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים שיתבקשו או פרטי חשבון PAYPAL, במקום המיועד לכך. כמו כן, ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון בנק המתנהל על ידי צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ. 
9.2. בנוסף, ביצוע רכישה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות טלפון שירות הלקוחות שמספרו 077-5070397.
9.3. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
9.4. יש לציין כי התשלום באתר צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ הינו מאובטח שכן פרטי התשלום אינם נשמרים במערכת.
אספקה
10. האספקה תתבצע בהתאם לזמני ואזורי החלוקה של חברת השליחויות ובכפוף אליה.אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע עד 3 ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי לעסקה. האספקה הינה בימים א'- ה', ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה.
10.1. אספקת המוצרים יבוצעו באמצעות חברת שליחויות חיצונית אשר צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ בחרה את שירותיה. החברה תהא רשאית להחליף חברת שליחויות על פי שיקול דעתה ומבלי צורך בהודעה מוקדמת לקהל הלקוחות. 
10.2. הזמנה בסכום העולה על 299 ש"ח תהא ללא דמי משלוח, ותסופק לכתובת אחת, אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
10.3. להזמנה בסכום הנמוך מ- 299 ש"ח, יתווספו דמי משלוח בסך 29 ש"ח לכתובת אחת, אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. 
10.4. החברה לא תהא אחראית לעיכובים בקבלת המשלוח שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות עיכוב עקב קושי ליצור קשר עם הלקוח או קושי בתיאום הגעה. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצר ולא יהווה עילה לתביעה.
10.5. צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ מספקת את מוצריה לכל אזור. יחד עם זאת, שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים גם אם הכתובת הינה בתחום אזורי המשלוח וזאת כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה בטחונית, טכנית, כשנשקפת סכנה לשליח, שנדרשת פעולה מיוחדת על מנת לספק את המשלוח לאזור או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעת החברה. ללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה טענה ו/או תביעה בעניין. במקרה זה, הלקוח יוכל לבחור כתובת אחרת בה מעוניין לקבל את המשלוח. במידה ולא יהיה מעוניין לקבל המשלוח בכתובת אחרת, תבוטל העסקה. 
10.6. בעת האספקה, רשאית צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימתך, כתנאי למסירה.
10.7. ימי סגר / השבתה / ימי שישי שבת/ ימי חג וחול המועד - לא ייחשבו לימי עסקים.
ביטול הזמנה

11. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

11.1. הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון 077-5070397, במייל Support@zurmarket.co.il, בדואר רשום לכתובת תל גיבורים 5 תל אביב, במחסן העסק בכתובת זו, או דרך הקישור הייעודי בדף הראשי באתר- לחצו כאן. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן.

11.2. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

11.3. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.

11.4. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

11.5. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

11.6. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת הזיכוי שמסר העסק לחברת האשראי.

11.7. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

11.8. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
העסק רשאי לדרוש להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור.
 
מדיניות החלפת מוצרים

12. לקוח המעוניין בהחלפת מוצרים שהוזמנו, ימסור הודעה לעסק בתוך 30 ימים מיום קבלת ההזמנה.

12.1. במקרה של החלפת מוצר, על הלקוח לשלם על איסוף של המוצר המקורי ומשלוח של המוצר החדש, או לחילופין, להגיע למחסן החברה בכתובת תל גיבורים 5 תל אביב (בתיאום מראש בלבד) ולבצע את ההחלפה.

12.2. במידה ולקוח קיבל מוצר פגום או שסופק לו מוצר שגוי, החברה תספק לו מוצר חדש ותאסוף ממנו את המוצר השגוי/הפגום ללא עלות.

12.3. ייתכן פער בין עלות המוצר המקורי שנרכש, לבין המוצר אותו הלקוח מעוניין להחליף. במידה ומחיר המוצר החדש יקר יותר- הלקוח יישא בהפרש. במידה ומחיר המוצר החדש זול יותר- החברה תזכה עבור ההפרש.

  מדיניות מבצעים
  13. מוצר שמוצג באתר החברה במחיר מבצע, יסופק במחיר זה בכפוף לכך שהמבצע בתוקף במועד ביצוע ההזמנה ובכפוף לזמינותו במלאי. החברה רשאית להפסיק בכל עת ולפי שיקול דעתה את תוקף המבצע/ לעדכן מחירים.
  13.1. במידה וישנו קוד קופון פעיל, החברה רשאית להפסיק פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה בלבד ולא תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה בעניין. לכל תקלה פנו ל - support@zurmarket.co.il  או התקשרו ל- 077-5070397 .
  13.2. מובהר בזאת כי לא יינתן כפל קופונים במידה וקיימים מספר קופונים פעילים בו זמנית. הלקוח יבחר במעמד הרכישה את הקופון אותו רוצה לממש. 
  13.3. החברה רשאית לבטל כפל מבצעים במידה ואלו קיימים, וזאת על פי שיקול דעתה בלבד.
   מידע רפואי
   14. באתר עשוי להתפרסם מידע רפואי אודות תכשירים. החברה מבהירה ללקוח ו/או מי מטעמו כי כל המידע המתפרסם בעניין זה, הינו מידע כללי בלבד, ואינו מהווה עצה רפואית. חובת הלקוח להיוועץ ברופא ו/או בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש בתכשיר כלשהו אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, מצבו הנפשי או מראהו של הלקוח. לאור האמור לעיל, לא תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו טענה ו/או תביעה בעניין זה.
   14.1. באתר מפורסם מידע על כלל המוצרים המוצגים בו. את המידע, מקבלת החברה מהיבואנים ומהספקים המורשים ועל כן המידע הינו על אחריותם בלבד. על כן, לא תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   פסולת אלקטרונית

   15. בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012, באפשרותו של הקונה למסור, ללא תמורה, בעת קבלת המוצר שרכש מאיתנו, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה (מאותה קבוצת סיווג, שנועדה לשימוש דומה לציוד הנמכר ואינה פסולת מזיקה), וכן סוללות ומצברים ניידים ללא תשלום באופן שבו סופקו המוצרים, בעת מכירתם או בדרך יעילה אחרת.

   דין וסמכות שיפוט
    16. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל תובענה בעניין התקנון ותנאי השימוש, תישמע בבית המשפט המוסמך במדינת ישראל – ובמחוז זה בלבד. בטרם הגשת תובענה חלה חובת פנייה מוקדמת לחברת צור מרקט. בטרם הגשת תובענה חלה חובת העברת התיק לגישור. באם הגישור לא ייצלח יש להעביר את התיק לבוררות לפני בורר מוסמך, כאשר הצדדים ישאו שווה בשווה, הבורר יהיה חב בחובת הנמקה.
    
   חברת צור זיגדון אספקה טכנית בע"מ - בעלת האתר צור מרקט, מתחייבת לא להעביר שום פרט אישי על לקוחות החברה לשום גורם חיצוני.